مبلغ در گفت و گو با ایلنا:| 154585

مدعیان تزئینی بودن رای مردم بیشترین آسیب را به آرمانهای امام می زنند

سیاست داخلی

گروهی با تاکید بر اسلامیت رای مردم و دموکراسی را بر نمی تابیدند. و آن را تزئینی قلمداد می کردند این گروه هم اکنون نیز به امام اتهام می زنند که ایشان به دلیل برخی مسائل بحث جمهوریت را مطرح کرد

 معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات تاکید کرد: گروهی با تاکید صرف بر اسلامیت نظام، رای مردم و دموکراسی را بر نمی تابیدند و آن را تزئینی قلمداد می کردند این گروه هم اکنون نیز به امام اتهام می زنند که ایشان به دلیل برخی مسائل بحث جمهوریت را مطرح کرد، این عده بیشترین آسیب را طی سالهای اخیر به جمهوری اسلامی و آرمانهای امام و انقلاب زدند.

مرتضی مبلّغ در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سالروز 12 فرروردین؛ روز جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی مظهر و تبلور خواست تاریخی جامعه و ملت ایران است. مردم در تاریخ معاصر همواره به دنبال تحقق آرمانهای خود بودند که این آرمانها در جمهوری اسلامی متبلور شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی چند دسته مخالف این نظام وجود داشتند، خاطرنشان کرد: اول گروه های برانداز بودند که مخالف اصل نظام جمهوری اسلامی بودند و در سالهای اول انقلاب به وضوح خود را نشان دادند و مردم نیز آنها را به حاشیه راندند.

مبلّغ ادامه داد: جریان دیگر خود را به نحوی داخل جمهوری اسلامی تعریف می کرد اما موضع براندازی نداشت، با این حال با تمامیت نظام مخالف بود. گروهی دیگر با تاکید بر غلبه جمهوریت به اسلامیت نظام مخالف جمهوری اسلامی بودند که آنها هم در سالهای اول انقلاب کنار رفتند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به گروه چهارم از مخالفان نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: این گروه با تاکید صرف بر اسلامیت نظام، رای مردم و دموکراسی را بر نمی تابیدند و آن را تزئینی قلمداد می کردند این گروه هم اکنون نیز به امام اتهام می زنند که ایشان به دلیل برخی مسائل بحث جمهوریت را مطرح کرد.

وی با تاکید بر اینکه این گروه اگر چه از حکومت اسلامی دم می زنند اما حکومت اسلامی را می خواهند که رای مردم در آن نقشی نداشته باشند، تصریح کرد: این افراد هنوز بخش قابل توجهی از جریانهای افراطی را تشکیل می دهند.

مبلّغ با بیان اینکه این عده بیشترین آسیب را طی سالهای اخیر به حمهوری اسلامی و آرمانهای امام و انقلاب زدند، اذعان داشت: این جریانها امروز با قدرت و ثروت در عرصه جامعه حضور دارند و در راه تحقق تقویت جمهوری اسلامی همواره سنگ اندازی می کنند.

کد N200765