پیش بینی رشد اقتصادی 5/5درصدی برای هند

هند,رشد اقتصادی

دهلی نو - ایرنا - برخی سازمان های معتبر اقتصادی درهند پیش بینی کرده اند این کشور تا سال 2015 به رشد اقتصادی پنج و نیم درصدی دست می یابد.

به گزارش ایرنا، براساس گزارش منتشر شده در روز سه شنبه از سوی فدراسیون اتاق های صنایع و بازرگانی هند، رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 2015-2014 به پنج و نیم درصد و رشد بخش صنعت نیز به سه ممیز سه درصد خواهد رسید.

این بررسی پیش بینی کرده رشد اقتصادی هند برای چهار ماه آخر سال جاری به پنج درصد برسد.

براساس گزارش مرکز آمار فدراسیون اتاق های صنایع و بازرگانی هند رشداقتصادی این کشور در سال جاری مالی که در 31 مارس (دیروز) به پایان رسید کمی کمتر از چهار ممیز 9درصد ثبت خواهد شد.

این گزارش همچنین نرخ تورم را برای سال مالی 2015-2014 در حدود پنج و نیم درصد پیش بینی و میزان قدرت خرید مردم هند را هفت ممیز 9درصد برآورد کرده است.

آساق ** 2167 ** 275 **
کد N200696