اعتصاب کارگران روزمزد / برق لبنان را قطع می کنیم

کد N199945