• ۱۳بازدید

اعتصاب کارگران روزمزد / برق لبنان را قطع می کنیم

وبگردی