نگاهی به اوضاع سیاسی یونان و چالش های پیش روی دولت این کشور

چالش های دولت یونان,یونان

آتن- ایرنا-اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی ،فشار وام دهندگان خارجی برای تسریع دراجرای اصلاحات،تغییر توازون قدرت احزاب سیاسی و نگرانی از ارایه طرح های قانونی به پارلمان یونان، چالش های عمده پیش روی دولت ائتلافی و محافظه کار یونان را تشکیل می دهند.

نمایندگان بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به ˈتروئیکا ˈ، پس از حدود دوهفته مذاکرات با مقام های دولت ائتلافی محافظه کار یونان برسرمساله انجام انواع اصلاحات مورد نظر وام دهندگان به توافق رسیدند و دولت با استفاده از تبلیغات رسانه ای و سیاسی ،این توافق را یک دستآورد بزرگ برای کشور قلمداد کرده و خواستار همدلی نمایندگان پارلمان درتصویب توافقات به عمل آمده با وام دهندگان شد.

تعدادی از نمایندگان حزب محافظه کار راستگرای نوین و شماری ازنمایندگان حزب سوسیالیست ˈپاسوک ˈ در دولت ائتلافی اعلام کردند که به مفاد این توافق ارایه شده به پارلمان رای منفی خواهند داد زیرا بخش هایی از آن با منافع ملی و توسعه یونان منافات دارد.

موضعگیری ها و اظهارنظرهای نمایندگان احزاب حامی دولت ائتلافی ومحافظه کار یونان، دولت این کشور را با چالش جدی مواجه کرده و مذاکرات برای متقاعد کردن این نمایندگان بشدت پی گیری می شود.

چنانچه پارلمان یونان درتصویب طرح قانونی ازاکثریت یعنی 50 به اضافه یک نفر برخوردار نباشد، دولت منحل وانتخابات زودهنگام درکشوربرگزارمی شوند.

تمامی احزاب سیاسی با انتقاد شدید ازعملکرد اقتصادی دولت وتوافق به عمل آمده اخیر با نمایندگان ˈتروئیکاˈ یا وام دهندگان خارجی به این کشور، این توافقنامه را در راستای تامین منافع نظام سرمایه داری داخلی وخارجی توصیف و اعلام کردند که به آن رای منفی خواهند داد.

نمایندگان تروئیکا پرداخت مرحله بعدی وام 130 میلیارد یورویی به یونان را که مبلغ 11 میلیارد یورومی باشد وقراراست درماه می ( اردیبهشت ) به آتن پرداخت شود، را منوط به تصویب اصلاحات مورد درخواست آنان، توسط پارلمان یونان کرده اند.

حدود دو سال ونیم پیش پس از مذاکرات طولاتی مدت بین مقام های یونان وبانک مرکزی اتحادیه اروپا،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ˈتروئیکاˈ، توافق شده که دولت یونان تمامی خواسته های این گروه برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور را کاملاً اجرا کند ودرازای آن برای کمک به برون رفت کشور ار بحران مالی ،مبلغ 130 میلیارد یورو برای نجات این کشورازورشکستگی به صورت مرحله ای و طی مدت 3 سال دراختیار آتن قراردهند.

براساس توافق به عمل آمده بین نمایندگان تروئیکا و مقام های یونان، بیش از80 درصد وام دریافتی ازوام دهنده گان خارجی بایستی برای باز پرداخت بدهی های خارجی آتن که بالغ بر365 میلیارد یورواست ،اختصاص یابد.

براساس آخرین نظرسنجی عمومی که توسط موسسه اعتبارسنجیˈ پابلیک اشیوˈ درسراسریونان به عمل آمده ودررسانه های خبری این کشورمنتشرشده،55 درصد مردم اعلام کرده اند که به هیچکدام ازاحزاب سیاسی برای حل مسایل ومشکلات کشور اطمینان ندارند.

براساس یافته های این نظرسنجی چنانچه انتخابات عمومی دریونان برگزار شود، حزب چپ ائتلاف( سی ریزا)5/31 درصد، حزب حاکم راستگرای دمکراسی نوین 28 درصد، حزب تندروی نئونازی 10 درصد، حزب سوسیالیست پاسوک 5/6 درصد، حزب چپ گرای یونان( ک- ک ا) 5/6 درصد ، حزب یونانیان مستقل 5/4 درصد، حزب چپ دمکراتیک ( دی مار) 5/3 درصد کل آرای کشور را به خود اختصاص می دهند.

در این نظرسنجی 52 درصد ازشهروندان یونانی معتقدند که حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) و35 درصد براین باور هستند که حزب راستگرای دمکراسی نوین برنده انتخابات عمومی آتی کشور خواهند بود.

نکته قابل توجه دراین نظرسنجی این است که 55 درصد ازشهروندان یونانی ازعملکرد احزاب سیاسی ناامید هستند وبه هیچکدام از این احزاب اطمینان ندارند.

سقوط بی سابقه محبوبیت حزب سوسیالیست پاسوک که حدود 20 سال قدرت را دراین کشور در دست داشته و به نظر می رسید که حزب شکست ناپذیری در مقابل احزاب سیاسی دیگر باشد،، یکی دیگر ازنکات قابل تامل درتغییرات سیاسی این کشور است.

این حزب در انتخابات عمومی سال 2009 میلادی حدود 43 درصد از کل آرای را به خود اختصاص داد ولی به علت اجرای سیاست ریاضت اقتصادی طی مدت دو سال و نیم گذشته ، درانتخابات عمومی سال 2012 میلاد حدود 14 درصد آرای کل کشور را بدست آورد و درحال حاضر به علت همراهی با دولت محافظه کار و راستگرای دمکراسی نوین محبوبیت این حزب براساس آخرین نظر سنجی ها فقط 6 درصد می باشد.

علت سقوط بی سابقه محبوبیت حزب سوسیالیست پاسوک را می توان انتظار مردم ازاین حزب برای رعایت و حمایت حقوق مدنی، اجتماعی و درآمد آنان قلمداد کرد.

کاهش محبوبیت حزب راستگرای دمکراسی نوین نسبت به انتخابات عمومی سال 2012 میلادی فقط یک درصد می باشد زیرا افرادی که به این حزب رای داده اند معمولا قشر ثروتمند و محافظه کارهستند.

حزب چپ اتئلاف ( سی ریزا) درانتخابات عمومی 2009 میلادی فقط 4 درصد کل آرا را به خود اختصاص داده بود و درانتخابات عمومی سال 2012 میلادی توانست با انتقاد شدید از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی دولت سوسیالیست پاسوک 27 کل آرای کشور را به بدست اورد و به دومین حزب قدرتمند سیاسی این کشور مبدل شود.

اروپام**2170**5981
کد N199385