پوتین: حوادث اوکراین برای جلوگیری از تکرار آن در روسیه به دقت تجزیه و تحلیل شود

پچوتین

مسکو-ایرنا- ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه اعلام کرد: حوادث اوکراین باید برای جلوگیری از تکرار آن در روسیه به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

به گزارش ایرنا به نقل ازریانووستی، پوتین روزپنجشنبه دردیدار با رییس وجمعی از اعضای شورای فدراسیون (مجلس علیای پارلمان روسیه) گفت: باید به دقت حوادث اوکراین وتمام انقلاب های رنگی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد تا مردم روسیه ازعناصر تروریست وافراد افراط گرا مصون بمانند.

وی درهمین حال نمایندگان پارلمان روسیه را ازگرفتن تصمیم هایی که آزادی های مردم این کشور را محدود وحقوق آنها را نقض کند برحذر داشت.

رییس جمهوری روسیه گفت : مردم روسیه باید بدانند که وسایل وشیوه های قانونی برای ابراز دیدگاه های خود و انتقاد از دولت در صورت ناممکن بودن آن از طریق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اختیار دارند.

پوتین افزود: این گونه ابراز نظر مردم باید در چارچوب قانون باشد و هیچکس نباید به خود اجازه بدهد از این چارچوب خارج شود.

وی در همین حال بر لزوم خودداری مقام های حکومت روسیه از ایجاد محدودیت های بیش از حد پیش بینی شده در قانون برای ابراز دیدگاه های مردم وپرهیز ازاستفاده ازشیوه های سرکوب گرانه دراین زمینه تاکید کرد.

اروپام/2242/536
کد N196605