در آستانه سفر اوباما به ایتالیا/

شهر رم با پوسترهای ضد اوباما و در حمایت از پوتین پوشیده شد

کد N195860