با ابلاغ رییس جمهور؛

مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی تمدید شد

دولت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 اسفندماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسید.

مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی با ابلاغ رییس جمهور  به مدت یک سال تمدید شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ˈقانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعیˈ که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، مورخ 28 اسفندماه 1392 از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 6 مردادماه 1387 از تاریخ 6 مردادماه 1392 برای مدت یک سال تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 اسفندماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسید.

کد N194993