احکام اعدام 529 مصری با واکنش های داخلی و بین المللی مواجه شد

فرانسه آمریکا,اخوان المسلمین

تهران - ایرنا - صدور حکم اعدام برای 529 مصری مخالف دولت با واکنش های داخلی و ابراز نگرانی های بین المللی مواجه شد.

شبکه ˈالجزیرهˈ روز سه شنبه اعلام کرد: حکم دادگاه مصری برای اعدام 529 نفر از مخالفان کودتای نظامی این کشور با محکومیت در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه شد.

گروه ˈاخوان المسلمینˈ مصر که بسیاری از محکومان این حکم از اعضا و طرفداران این گروه هستند، اعدام این افراد را به منزله ˈنسل کشی جدیدˈ دانست.

اخوان المسلمین مصر اعلام کرد: کودتاگران از نهادهای کشور برای تایید نقشه های سیاسی خود استفاده کردند و اکنون از دستگاه قضایی بهره برداری می کند تا برنامه های خود برای نشل کشی جدید را اجرایی کند.

ˈشورای ملی حقوق بشرˈ مصر که وابسته به دولت این کشور است، نگرانی خود را نسبت به این احکام ابراز داشت، اما اصلی ترین طرف خاموش در این میان، دولت مصر و مقام های بلندپایه این کشور بودند. آنان با این بهانه که دستگاه قضایی یک قوه مستقل از دولت است، از هر گونه اظهار نظر در باره احکام یاد شده خودداری کرده است .

دولت های فرانسه و انگلیس نگرانی عمیق خود را نسبت به این احکام اعدام ابراز داشتند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.

آمریکا هم از مقام های مصری خواست برای احترام به اصول بین المللی و محاکمه های عادلانه احترام قائل باشند و دست از محاکمه های سیاسی بردارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مقام های واشنگتن از صدور این احکام غافلگیر شدند و نسبت به صدور احکام اعدام برای 529 مصری در پرونده کشته شدن یک نیروی پلیس به شدت نگران هستند، زیرا نیمی از احکام اعدام به صورت غیابی صادر شده است .

این در حالی است که درخواست استیناف علیه این احکام حق طبیعی متهمان است، اما به نظر می رسد که بررسی و تجزیه و تحلیل منصفانه شواهد و قراین و شهادت های شهود مطابق با موازین بین المللی برای این متهمان انجام نشده و محاکمه این تعداد افراد تنها دو روز طول کشیده است.

ˈسازمان عفو بین المللˈ احکام اعدام یاد شده را ˈسنگین ترین حکم در نوع خود طی سال های اخیر در سراسر جهانˈ توصیف کرد.

ˈکاترین اشتونˈ مسوول امور خارجی اتحادیه اروپا هم نگرانی شدید خود را نسبت به احکام اعدام صادره در مصر ابراز داشت و گفت که خطر جرایمی که متهمان به دلیل آنها محکوم شده اند هر اندازه که باشد، حکم اعدام برای این جرایم قابل پذیرش نیست و گرایش اتحادیه اروپا مخالف حکم اعدام است.

وی از مقام های مصری خواست ، بر اساس قوانین بین المللی عمل کنند تا متهمان از محاکمه عادلانه بهره مند شوند.

دادگاه جنایی ˈالمنیاˈ مصر دیروز اعلام کرد که احکام اعدام برای 529 متهم صادر و با هدف کسب تایید برای مفتی مصر ارسال شده است. در این دادگاه به وکلای مدافع متهمان اجازه دفاع داده نشد. صدور این احکام خشم خانواده های متهمان و وکلای مدافع را به دنبال داشت. صدور این تعداد حکم اعدام در یک دادگاه بسیار کوتاه در تاریخ مصر بی سابقه است.

پس از صدور این احکام، تظاهراتی در استان المنیا برگزار شد. حاضران بر تصمیم قاطع خود برای تحقق اهداف انقلاب 25 ژانویه تاکید کردند. حضور زنان در این تظاهرات چشمگیر بود. تظاهر کنندگان ضمن محکوم کردن احکام اعدام دادگاه جنایی المنیا، شعارهایی علیه دولت و مقام های دولتی و سرکوب امنیتی مخالفان کودتا سر دادند.

تظاهرات ضد دولتی برای محکوم کردن احکام اعدام در چند شهر دیگر مصر از جمله ˈاسکندریهˈ و ˈسوئزˈ برگزار شد. آنان تاکید کردند که در روزهای آینده به تحرکات سیاسی برای نشان دادن نارضایتی و خشم خود از سران کودتا ادامه می دهند.

خاورم 1491**1651
کد N193991