محکوم شدن 529 نفر از طرفداران اخوان المسلمین مصر به اعدام

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های خارجی از صدور حکم اعدام برای 529 نفر از طرفداران اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهویر برکنار شده مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی گزارش داد دادگاهی در مصر، برای 529 نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، حکم اعدام صادر کرد.

این دادگاه، پرونده های مربوط به این افراد در موضوع متهمان به تحریک و تشویق مردم به خشونت را به مفتی ارجاع داده است.

صدور حکم اعدام برای صدها نفر از طرفداران محمدمرسی در حالی است که رئیس جمهوری برکنار شده مصر از لحظه برکناری به زندان افکنده شد و البته اتهامات سنگینی هم به وی نسبت داده شده است.

با وجود تشدید اقدامات مقامات مصری علیه طرفداران اخوان المسلمین، تظاهرات و اعتراضات آنها همچنان ادامه دارد.