رهبران حزب الله و امل ادامه جنایات باندهای تبهکار را محکوم کردند

آفریقا و خاورمیانه

رهبران جنبشهای حزب الله و امل لبنان با محکوم کردن باج خواهی افراد مسلح از مردم از دولت خواستند برای پایان دادن به این پدیده خطرناک اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله و جنبش امل در بیانیه مشترک اعلام کردند عملیات ربوده شدن شهروندان در برخی مناطق لبنان، اخیرا تکرار شده است و از طریق گروهها و باندهایی انجام می شود که هیچ ارزشی برای قانون و عواطف انسانی واخلاق قائل نمی شوند.

در این بیانیه هشدار داده شده است که این پدیده در پی تبدیل باندهای سرقت خودروها که برای تجارت انجام می شود به سرقت برای باندهای بمبگذاری خودروها و انفجار وتبدیل به شبکه های جنایت سازمان یافته گسترش یافته است.

رهبران حزب الله و امل از دولت جدید لبنان خواسته است اطمینان بخشی به شهروندان با ریشه کنی باندهای جنایت سازمان یافته به ویژه کسانی که آزادی شهروندان را تهدید می کنند، در اولویت قرار داده و به عملیات آدم ربایی در لبنان پایان دهد.

در این بیانیه آمده است رهبران حزب الله و امل در راس گروههای سیاسی پارلمانی بودند که از دستگاههای امنیتی و ارتش برای مهار این جنایات و  جرایم سرقت و مواد مخدرحمایت کرده و همچنان حمایت می کنند.

رهبران دو جنبش امل و حزب الله از ادامه کمکهای خود به دستگاههای نظامی و  امنیتی مسئول برای کمک به آزادی افراد ربوده شده خبر داده اند.