مردم کریمه الحاق به روسیه را جشن گرفتند

کد N192467