سفرنامه خبری - تصویری از کربلای ایران/1

روایتی از"فتح المبین" در سالروز عملیات/ اسارت 1200 نفر از نیروهای عراقی توسط یک جانباز