استقلال از گاز روسیه :

نخست وزیر اسپانیا :به ترویج ارتباط گازی با اروپا از طریق خطوط گازی ˈمیدکاتˈ خواهم پرداخت

اسپانیا,روسیه

مادرید- ایرنا- ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه ابراز اطمینان کرد که به ترویج ارتباط گازی با اروپا از طریق میدکات (خط گازی بین اسپانیا و فرانسه ) ادامه خواهد داد زیرا اگر این پروژه وجود داشت نیمی از گازی که از روسیه از طریق اوکراین به قاره توزیع می شود ، حذف می شد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه، راخوی که درمجلس نمایندگان اسپانیا صحبت می کرد،درحالی چنین سخنانی را بیان کرد که به گفته او ، اروپا در زمانی قرار دارد که باید خطرات ناشی از تنش ها در اوکراین در زمینه انرژی ، کاهش یابند.

به عقیده راخوی ، وضعیت اوکراین ، ˈمشکلات وخیمیˈ را در مرکز اروپا و حتی فرانسه که یک سوم گازی که از روسیه به این کشورمی رسد را توزیع می کند ، به همراه خواهد داشت .

راخوی ادامه داد:مطمئن باشید همچنان به ترویج ارتباط گازی با اروپا از طریق خط لوله گازی میدکات ادامه خواهم داد.دراین راستا وی اشاره کرد که اروپا،وابستگی بسیار بالایی به توزیع گاز دارد و امروز بیش از هر وقت ، این مورد آشکار شده است.

نخست وزیر تصریح کرد که در روز 11 مارس(20 اسفند ) با ارسال نامه ای به ˈهرمان فان رامپویˈ رئیس شورای اروپا ، به وی اعلام کرد که در جلسه سران اروپا ، از پروژه میدکات دفاع خواهد کرد تا که به یک هدف واقعی مرتبط با سیاست انرژی تبدیل گردد و وسائلی گذاشته شود تا که هیچکدام از کشورهای اتحادیه ، ارتباطات گازی کمتر از 10 درصد قدرت نصب شده را نداشته باشد .

وی ابراز امیدواری کرد که پیشنهادش ، پذیرش خوبی داشته باشد و همسایگان فرانسوی نیز این مورد را درک کنند .در این مورد وی ادامه داد :اگر ما می خواهیم که یک بازار داخلی واحد بسازیم ، باید یک گام مهمی را برداریم .

به این خاطر وی تاکید کرد که این خط ارتباط گازی، یک اولویت برای دولتش و برای اتحادیه اروپا است زیرا اسپانیا ، درب ورود طبیعی گاز از سوی شمال آفریقا است و همچنین به این خاطر که یک توانمندی گاز رسانی گاز طبیعی مایع که می تواند با کشتی به اروپا برسد را دارد .

اروپام **1234**1547
کد N190450