نگاهی به نرخ بیکاری در ترکیه

داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

آنکارا - ایرنا - نرخ بیکاری در ترکیه پس از یک دوره 9 ماهه که در مرز ارقام دو رقمی حرکت می کرد، همسو با کاهش ملموس رشد اقتصادی در این کشور به 10 درصد رسید.

به گزارش ایرنا، بیکاری یکی از مهمترین مشکلات ساختاری و دغدغه های دولت ترکیه است .

بر این اساس ، در دسامبر( آذر و دی ) سال 2012 میلادی تعداد بیکاران این کشور بالغ بر دو میلیون و 790 هزار نفر بود که در دسامبر سال 2013 با 19 هزار نفر افزایش به دو میلیون و 809 هزار نفر رسید.

در دسامبر سال 2013 میلادی در حالیکه نرخ بیکاری عمومی در ترکیه دو رقمی شد، نرخ بیکاری در بین جوانان که در واقع مهمترین بخش از ساختار بیکاری در این کشور هستند، 7/18 درصد شد. در دسامبر سال 2012 میلادی نرخ بیکاری در بین جوانان بین 15 تا 24 سال 8/19 درصد محاسبه شده بود.

موسسه آمار دولتی ترکیه طبق تقویم اعلام داده های مربوط به تحولات اقتصادی این کشور، روز دوشنبه نرخ بیکاری این کشور در ماه دسامبر سال 2013 میلادی را اعلام کرد.

در دسامبر سال 2012 نرخ بیکاری ترکیه در بخش خارج از کشاورزی 4/12 درصد بود که در دسامبر سال 2013 به 1/12 درصد کاهش یافته است .

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که در دسامبر سال 2013 میزان رشد اشتغال زایی در اقتصاد این کشور به رغم ناملایمات حاکم بر اقتصاد، قابل توجه بوده است.

در دسامبر سال 2012 میلادی تعداد شاغلین در ترکیه 24 میلیون و 766 هزار نفر بود که در دسامبر سال 2013 به 25 میلیون و 262 هزار نفر رسید. به گفته دیگر میزان اشتغال زایی در اقتصاد ترکیه در یک سال برابر 496 هزار نفر بود. در این دوره تعداد شاغلین در بخش کشاورزی با 179 هزار نفر کاهش و در مقابل در بخش غیر کشاورزی 675 هزار نفر افزایش داشته است.

بر اساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه، 8/21 درصد شاغلین در ترکیه در بخش کشاورزی، 6/19 درصد در بخش صنعت، 9/6 درصد در بخش ساختمان سازی و 6/51 درصد در خش خدمات جذب شده اند.

در نگاه کلی، نسبت اشتغال در ترکیه در ماه دسامبر سال 2013 به 1/45 درصد رسید که نسبت به دسامبر سال 2012 میلادی 2/0 واحد افزایش دارد.

داده های سازمان آمار ترکیه حاکی است که نسبت مشارکت در نیروی کار این کشور که در دسامبر سال 2012 میلادی 50 درصد بود، در دسامبر سال 2013 با افزایش کمی به میزان 1/0 واحد به 1/50 درصد رسید. در دسامبر سال 2013 نسبت مشارکت مردان در نیروی کار بدون تغییر نسبت به دوره مشابه قبل به 9/70 درصد و در بانوان با 3/0 واحد افزایش به 9/29 درصد رسید.

شمار نیروی کار ترکیه در دسامبر سال 2012 برابر 27 میلیون و 556 هزار نفر بود که در دسامبر سال 2013 به 28 میلیون و 71 هزار نفر رسیده است.

در این داده ها تعداد جمعیت این کشور در دسامبر سال 2012 میلادی برابر 74 میلیون و 26 هزار نفر بود که در دسامبر سال 2013 به 74 میلیون و 867 هزار نفر رسیده که 51 میلیون و 84 هزار نفر از آنها در شهرها و 23 میلیون و 783 هزار نفر در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

جمعیت بالای 15 سال ترکیه نیز در این دوره از 55 میلیون و 162 هزار نفر به 56 میلیون و 12 هزار نفر رسید که 38 میلیون و 328 هزار نفر از آنان در شهرها و 17 میلیون و 865 هزار نفر نیز در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

داده دیگری که در ساختار جمعیتی ترکیه از منظر بیکاری جلب توجه می کند، تعداد قابل توجه جمعیتی است که شامل نیروی کار این کشور نیست.

در دسامبر سال 2012 میلادی تعداد جمعیتی که در خارج از نیروی کار قرار داشت بالغ بر 27 میلیون و 605 هزار نفر بود. این رقم در دسامبر سال 2013 به 27 میلیون و 941 هزار نفر رسید که 19 میلیون و 415 هزار نفر از آنان در شهرها و هشت میلیون 527 هزار نفر دیگر در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

داده های دیگر حاکی از آن است که نسبت اقتصاد غیر رسمی و یا فعالیتهای اقتصادی خارج از نظام بیمه ترکیه کاهش یافته است. بر اساس محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نسبت افرادی که در خارج از نظام بیمه های تامین اجتماعی این کشور فعالیت می کنند در یک سال منتهی به دسامبر سال 2013 با 1/3 درصد کاهش به 3/34 درصد رسید.

بیشترین نسبت اشتغال در اقتصاد غیر رسمی ترکیه در بخش کشاورزی دیده می شود که در دوره یک سال از 84 درصد به 1/82 درصد افت کرده است.

نسبت شاغلینی که بدون استفاده از مزایای بیمه در خارج از بخش کشاورزی فعالیت دارند نیز از 5/23 درصد به 21 درصد کاهش یافته است.

دولت آنکارا با اصلاح قوانین کار، جریمه های سنگینی برای بکارگیری کارگر در خارج از نظام بیمه های تامین اجتماعی در این کشور وضع کرده و نظارت دقیقی را بر میزان محاسبه تعیین سهم کارگر و کارفرما دارد.

خاورم/2011**230**1651
کد N186555