فضای مملو از شادی و شعف در یبرود؛

پرچم سوریه در میدان اصلی یبرود به اهتزاز درآمد