میزان جریمه عدم تحویل اظهار نامه مالیاتی مشخص شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی

مقرر شد به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی شود.

مقرر شد به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و در جریان بررسی بند 52 از این قانون که مربوط به ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم است، میزان جریمه تحویل ندادن اظهار نامه مالیاتی را مشخص کردند.

طبق این مصوبه مجلس مقرر شد چنانچه مؤدی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی شود.

کد N185708