با تصویب نمایندگان؛

تعیین جایزه خوش حسابی در صورت سه سال پرداخت متوالی ترازنامه مالیاتی

مجلس

با تصویب نمایندگان، اشخاص حقوقی و حقیقی که سه سال متوالی مالیات هر سال را تسلیم می کنند معادل 5درصد اصل مالیات جایزه خوش حسابی خواهند گرفت. 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند که اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک انها مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب صنوات بعد آنان منظور خواهد شدجایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد نسبت به مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر مشمول، جریمه ای معادل 20درصد مالیات برای هر یک ازموارد مذکور و درمورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 10درصد مالیات خواهند بود.

تبصره-عدم تصمیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.