در جلسه علنی مجلس/

میزان جریمه دیرکرد ارائه اظهار نامه مالیاتی و درآمدهای کتمان شده تعیین شد

مجلس

با تصویب نمایندگان میزان جریمه دیرکرد تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی معدی یا نماینده او تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند که در کلیه مواردی که معدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر معدیان می باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

تبصره-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف معدیان درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کسیرالانتشار و دسایل وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.