تحلیلگر بروکینگز:

سفر اشتون، به ایران نشان داد نباید انتظار تفاوت چشمگیری بین اروپا و آمریکا داشته باشد