16 مارس2011 روزی سیاه برای کادر درمانی بحرین

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه عرب زبان با اشاره به جنایات نظامیان رژیم بحرین در16 مارس2011 از آن به عنوان روزی سیاه برای پزشکان بحرینی یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در گزارشی با اشاره به سالروز شانزده مارس و جنایت رژیم بحرین علیه کادر پزشکی آورده است: روز 16 مارس سال 2011 روزی سیاه در تاریخ بحرین ضد کادر درمانی بحرین محسوب می شود.

المنار نوشت: پزشکان بحرینی تاوان عمل به وظیفه خود را پس دادند. نظامیان رژیم بحرین علاوه بر اهانت و ضرب و شتم کادر درمانی تعدادی زیادی از آنها را بازداشت و محاکمه کردند و تنها گناه آنها درمان تظاهرات کنندگان زخمی بود.

در این روز نظامیان بحرینی با حمایت نیروهای خارجی موسوم به سپر جزیره، بی طرفی پزشکی این اصل مهم که پزشکان باید زخمی شدگان را بدون توجه به وابستگی و گرایش های سیاسی آنها مداوا کنند را زیر پا گذاشتند.

در صبح روز چهارشنبه 16 مارس2011 برای دومین بار به میدان اللولوء برای متفرق کردن تحصن مسالمت آمیز یورش برده شد و بر اثر این یورش شمار زیادی زخمی شدند به ویژه که بالگردها این میدان را هدف قرار دادند.

مجتمع درمانی از 14 فوریه 2011 پذیرای تعداد زیادی از افرادی بود که در اثر به کارگیری گازهای سمی و یورش نظامیان زخمی شده بودند. بالگردها رژیم به سوی مجتمع السلمانیه یکی از بزرگترین مراکز درمانی بحرین تغییر مسیر دادند و این همزمان با محاصره این مرکز از سوی نظامیان بود. نظامیان با در اختیار گرفتن درهای ورودی بیمارستان مانع از ورود و خروج افراد شدند.

همه کسانی که در مجمتع درمانی بودند از وحشی گری نظامیان رژیم در امان نماندند. پرسنل این مرکز در معرض ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. از جمله پزشکانی که نظامیان به شدت به وی حمله کردند و مانع از انجام وظیفه اش شدند علی العکری بود.

در این روز علی العکری،محمود اصغر، ندی ضیف ود، غسان ضیف ود، باسم ضیف ود، عبدالخالف العریبی ود، نادر دیوانی ود، خلیله العالی، رولا الصفار رئیس جمعیت پرستاران، زهره السماک، عبدالشهید فضل ود، نبیل تمام ود، نبیل تمام ود، نبیل حمید ود، عارف رجب ود، فاطمه حاجی ود و حسن التوبلانی بازداشت شدند.