المنار فاش کرد؛

نقش سرویسهای امنیتی سوریه در خنثی شدن اقدامات تروریستی در اروپا

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه عربی در گزارشی اعلام کرد: سرویسهای امنیتی سوریه طی ماههای اخیر نقش بسیار مثبتی در روند خنثی شدن اقدامات تروریستی در اروپا داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فلسطینی المنار در گزارشی به نقش مثبت سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی سوریه در خنثی شدن اقدامات تروریستی در کشورهای اروپایی اشاره کرده است.

بنابراین گزارش، کشورهای اروپایی با استفاده از اطلاعات دریافتی از سرویسهای امنیتی سوریه، توانسته اند از وقوع برخی اقدامات تروریستی که در مرحله برنامه ریزی و طراحی قرار داشته جلوگیری به عمل آورند.

پیش از این نیز منابع رسانه ای از سفرهای مقامات امنیتی اروپایی به دمشق برای ایجاد هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم به وبژه پس از مشخص شدن حضور برخی اتباع این کشورها در جنگ سوریه خبر داده بودند.

ناظران امنیتی معتقدند دولت سوریه در پی فعالیتهای شبکه های تروریستی در این کشور گنجینه ای از اطلاعات گروههای تروریستی و تحرکات آنها را در اختیار دارد.