برگزاری سمینارˈنغمه های طوطیان شیراز در سرزمین هندˈ

هند,شعر

دهلی نو - ایرنا - بخش زبان فارسی دانشگاه ˈجامیا ملیا اسلامیاˈ دهلی نو سمیناری را تحت عنوان ˈنغمه های طوطیان شیراز در سرزمین هندˈ روز شنبه برگزار کرد.

به گزارش ایرنا، دکتر فریبا رییسی از دانشگاه آزاد طی سخنرانی دراین سمینار گفت که شاعران و ادیبان ایران فقط در عصر صفوی به هند نیامده اند بلکه این روند درزمان قبل از آن نیز جاری بود.

وی افزود، شاعران ایران مانند حافظ و سعدی شیفته هند بودند و این امر از شعرهایشان مشخص است.

وی گفت که امیر خسرو دهلوی شاعر معروف هندبه همین دلیل به نام ˈ طوطی هندˈ و ˈسعدی هندˈ یاد می شود زیرا از پیروان سعدی شیرازی بوده است.

دکتر رییسی با اشاره به اینکه معمار بنای تاریخی تاج محل به شهر شیراز تعلق داشته، افزود: این امر نشان می دهد روابط بین هند و ایران بسیار قدیمی بوده و امروز هم ادامه دارد.

پروفسور مسعودی یک استاد زبان و ادب فارسی گفت که تاثیر زبان فارسی بر کشمیر به اندازه ای گسترده است که ازاین منطقه به عنوان ˈایران صغیرˈ یاد می شود و تبلیغ اسلام نیز در کشمیر به زبان فارسی صورت گرفته است.

پروفسور شهزاد انجم از استادان هندی نیز افزود: فارسی را هرگز نمی توان از زبان اردو جدا کرد و اردو رشد و بالندگی خود مدیون زبان فارسی است .

وی افزود، تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو به اندازه ای عمیق است این دو زبان از هم جداشدنی نیست.

آساق ** 275 **
کد N182569