شیمون پرز در لباس مبدل؛ وقتی مخفیانه به دیدار پادشاه اردن رفته است

کد N182178