روزنامه لبنانی فاش کرد؛

تاثیر مستقیم "نبرد یبرود"بر گنجانده شدن مقاومت در بیانیه وزارتی دولت لبنان