علیرضا دهقان:

پیشنهادات مربوط به حوزه‌های انتخابیه در بودجه انرژی مجلس را می‌گیرد

مجلس,علیرضا دهقان

اگر نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کنند تنها زمانی پیشنهاد جدید به بودجه اضافه می شود که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور به صورت کتبی آنرا به کمیسیون تلفیق دهد وکمیسیون نیز با دوسوم رای آن را تصویب کند.

در ادامه بررسی اصلاح ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس که اصلاح کمیسیون تلفیق است، علیرضا دهقان در پیشنهادی اظهار کرد: در فرآیند بررسی بودجه می بینیم که بسیاری از پیشنهادات مربوط به حوزه‌های انتخابی ویا درخواستهای شخصی است نه تنها این کار غیر‌قانونی، بلکه بسیاری از وقت وانرژی مجلس را نیز می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وی افزود: اگر نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کنند تنها زمانی پیشنهاد جدید به بودجه اضافه می شود که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور به صورت کتبی آنرا به کمیسیون تلفیق دهد وکمیسیون نیز با دوسوم رای آن را تصویب کند.

پس از قرائت این پیشنهاد نمایندگان با 138 رای موافق، 23 رای مخالف و 7 رای ممتنع این پیشنهاد الحاقی را به تصویب رساندند.

کد N181569