200 پناهجوی بازداشت شده در تایلند اویغور بودند

کد N180994