جلد دوم ˈبحر زخارˈ منتشر شد

هند,کتاب

دهلی نو - ایرنا - به همت مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و با همکاری مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه علیگر هند جلد دوم کتاب ˈبحر زخارˈ منتشر شد.

به گزارش ایرنا، بحر زخار تذکره مفصل اولیا، اوصیا و صوفیان است و در کل هشت بخش دارد که بخش های اول تا سوم آن قبلا در قالب جلد نخست بحر زخار از سوی همین دو مرکز در سال 1390 چاپ شده است.

این اثر تالیف شیخ وجیه الدین اشرف اوحدی است که در قرن سیزدهم هجری درباره زندگینامه صوفیان و عرفای بزرگ هند نوشته شده است.

جلد دوم اثر شامل بخش های چهارم تا پنجم است که دربردارنده مطالبی در معرفی سلسله های معروف صوفیان مانند چشتیه، قادریه، سهروردیه و فردوسیه و مشاهیر آن است.

بخش پنجم بحر زخار به شرح احوال اولیای مغرب زمین از هر سلسله و بعضی از تابعان آنان اختصاص یافته و عرفایی مانند شیخ اسرافیل ذوالنون، اسرافیل مصری و سهیل بن عبدا... تستری معرفی شده اند.

جلد دوم بحرزخار با تصحیح و تدوین دکتر ˈآذرمیدخت صفوی ˈ رییس مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر منتشر شده است.

آساق ** 275 **
کد N180967