باهنر در پاسخ به ایرنا:

نماینده ها نسبت به تعداد پرسش ها از وزرا خویشتن دار باشند

نشست خبری

تهران-ایرنا-محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس، نمایندگان را نسبت به تعداد پرسش ها از وزرا به خویشتن داری توصیه کرد و گفت: از طرفی وزرا هم نسبت به پرسش ها دل نازک نباشند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا باهنر این مطلب را روزپنجشنبه در نشست خبری جامعه اسلامی مهندسین و در پاسخ به سووال ایرنا مبنی بر این که آیا سوال از وزرا نسبت به دوره های قبل بیشتر شده یا خیر؟ بیان کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزود: تعداد پرسش ها نسبت به دوره های 6 ماهه دولت های قبل رشد داشته است.

این خبر تکمیل می شود

سیام**7261**1058**9121
کد N178828