تحلیلگر ترک در گفتگو با مهر:

ترکیه در بحران اوکراین اشتباه گذشته را تکرار کرد/ موضع ایران در این بحران قابل تقدیر است