84 زنان یونانی از عملکرد اتحادیه اروپا راضی نیستند

از اتحادیه اروپا در قبال زنان,یونان

آتن - براساس نظر سنجی به عمل آمده 84 درصد زنان یونانی از عملکرد اتحادیه اروپا راضی نیستند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، روزنامه یونانی زبان ˈ کاتی مرنی ˈ به نقل از اداره آمار اتحادیه اروپا ˈ بارو مترو ˈ نوشت که براساس آخرین نظرسنجی که در مورد عملکرد اتحادیه اروپا نسبت به زنان به عمل آمده،84 درصد زنان یونانی از عملکرد این اتحادیه درقبال زنان ناراضی هستند.

براساس همین نظر سنجی 84 درصد زنان یونان براین باور هستند که اتحادیه اروپا نه به صدای بانوان گوش می دهد و نه جایگاهی برای آنان قائل است و نه فکری برای ایجاد شغل و حضور آنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی می کند.

براساس همین نظر سنجی که در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به عمل آمده،بیانگر ناراضی بودن دیگر شهروندان زن اتحادیه اروپا از عملکرد این اتحادیه نیز می باشد، بطوریکه 67 درصد زنان سوئدی و 63 درصد زنان دانمارکی از عملکرد اتحادیه اروپا در قبال بانوان ناراضی نیستند و بطور میانگین بیش از 50 درصد بانوان در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از عملکرد این اتحادیه ناراضی نیستند.

یافته های این نظر سنجی جاکی از آن است که 73 درصد زنان یونانی معتقدند که نمایندگان پارلمان اروپا برای محقق شدن حقوق بانوان بایستی تلاش های بیشتری انجام دهند و 70 درصد نیز براین باور هستند که اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه بایستی چاره و فکری برای حل بحران فقرو بیکاری زنان در کشورهای اروپایی بکنند.

نتایج این نظر سنجی همچنین جاکی است که 58 درصد زنان یونانی براین باور هستند که پارلمان اروپا بایستی نقش مهمتری در روند مسایل اجتماعی، سیاسی در اتحادیه اروپا ایفا کند.

براساس گزارش روزنامه کاتی مرنی یافته های این نظر سنجی همچنین حاکی که 80 درصد بانوان یونانی و 76 درصد بطور میانگین در جمع کشورهای اروپایی، نداشتن شغل را مشکل درجه یک و عدم تامین شغالی و برخورد مناسب در محل کاری مشکل دوم زنان در کشورهای اروپایی قلمداد کرده اند.

با شروع بحران مالی در کشورهای اروپایی و بخصوص تعدادی از کشورهای جنوبی اروپا باعث گردید که در بعضی ازاین کشورها نرخ بیکاری در میان بانوان از مرز 60 درصد فراتر رفته، خشونت در جمع خانواده افزایش یافته و زنان و کودکان قربانی اصلی این خشونتهای شده اند، فقر در میان اقشار مختلف جامعه و بخصوص بانوان افزایش بی سابقه ای یافته و نا امنی و فحشا بطور بی سابقه ای گشترش یافته است.

اروپام**2170**1547
کد N177630