بر اساس مصوبه مجلس؛

اشخاص خارجی برای کسب درآمد در ایران، مالیات می پردازند

مالیات

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که «اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران کسب می کنند»، به دولت جمهوری اسلامی ایران مالیات پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بندهای 26، 27، 28،29، 30،31 و 32 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در بند 26 این لایحه مقرر کردند که تبصره ماده 101 به تبصره یک تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به این ماده قانون الحاق می شود.

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون خواهد شد.

نمایندگان در بند 27 این لایحه مصوب کردند که ماده 104 قانون و تبصره آن حذف و مفهوم زیر به عنوان تبصره 7 به ماده 115 الحاق می شود:

بر این اساس، به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.

شرط برخورداری از این تخصیص، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

همچنین نمایندگان مجلس در بند 28 این لایحه مصوب کردند که ماده 106 این قانون اصلاح شود که بر اساس این اصلاح درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است بر اساس احکام مواد 95 و 97 و تبصره های آن مشخص می شود.

نمایندگان مجلس در بند 29 این لایحه مصوب کردند که متن زیر جایگزین ماده 107 و تبصره های این قانون شود.

بر اساس این مصوبه، «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی است که در ایران و یا بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، اعطای تسهیلات و تامین مالی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق و همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر از ایران تحصیل می کنند، به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن ها مقرر شده است.»

قرار است آیین نامه اجرای این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

ادامه دارد..

سیام**9121
کد N177093