دریادار آمریکایی مطرح کرد:

قاره آسیا محرک قوی اقتصاد جهانی است/ مهمترین تهدید قاره کهن در 10 سال آینده