نشست خبری رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی؛

ال90 ده میلیون گرانتر از قرارداد فروخته می‌شود/ بدهی 3 هزار میلیاردی 35 نمایندگی رانتخوار به ایران خودرو