رونمایی از پهپاد اسرائیلی ساقط شده توسط گردان های عزالدین قسام