دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی اعلام كرد:

دارایی وزیر سابق دادگستری افزایش نیافته است

سیاست داخلی,وزیر سابق دادگستری

بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به این پرونده موافقت كرد.

دفتر اصل 142 قانون اساسی اعلام كرد: دارایی وزیر سابق دادگستری، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد که افزایشی در دارایی نامبرده و همسر و فرزندانش ایجاد نشده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، دارایی سیدمرتضی اعتمادالاسلامی بختیاری وزیر سابق دادگستری و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده، افزایش در دارایی نامبرده به وجود نیامده است.

بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به این پرونده موافقت كرد.

کد N175483