معاون وزیرکشور درگفت وگو با ایرنا:

وزارت کشور نسبت به تدوین برنامه اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام می کند

کد N175394