سردار سلامی:/ تكمیل می‌شود/

انقلاب اسلامی نظم ژئوپلیتیک کهن را متحول كرد

سیاست داخلی,سردار سلامی

وقتی انقلاب امام به پیروزی رسید،نظم ژئوپلیتیک کهن دچار تحول جدی شد، انقلاب اسلامی هم میدان راهبردی را ازتسلط قدرتهای استکباری خارج کرد و هم توازن قوا را در جهان بر هم ریخت

جانشین فرمانده کل سپاه بر پرهیز از اشتباه و جدا سازی دوست و دشمن در میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین سلامی در همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با بیان این که جهان اسلام بر بام ژ ئوپلیتیک عالم ایستاده است،اظهار داشت: وقتی انقلاب امام به پیروزی رسید،نظم ژئوپلیتیک کهن دچار تحول جدی شد، انقلاب اسلامی هم میدان راهبردی را ازتسلط قدرتهای استکباری خارج کرد و هم توازن قوا را در جهان بر هم ریخت

وی با بیان‌اینكه از سی و پنج سال پیش تا به امروز میدان در گیریهای استراتژیک جهان تغییر کرد، افزود:غرب پیام تولد جدید تولد اسلام را ازطریق شعله های فروزان یک بیداری اسلامی را به گوش خود شنید، میدان تحول جدیدی این بار با محوریت اسلام با مرگ ایدئولوژیک مارکسیسم و فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و تولد یک ایدئولوژی به نام اسلام انقلاب اسلامی بر بزرگترین امپراطوری تاریخ بشر غلبه کرد.

وی ادامه داد: اضلاع هندسه جدید قدرت عبارتند از اسلام به عنوان یک نیروی پیشران،ظرفیت‌های نهفته ژئوپلیتیک انرژی وامنیت كه عناصر اصلی قدرت تازه متولد شده هستند.

کد N174884