تحلیل جامعه شناس فرانسوی از منطقه:

تشکیل محور امید از پکن تا بیروت با عبور از مسکو، تهران و دمشق / روابط مخفیانه اعراب با اسرائیل عامل نزدیک شدن جنبش مقاومت به ایران