دهها مرکز تجاری در درگیری هواداران دو حزب در ترکیه تخریب شد

کد N172631