مورخ اسکاتلندی تحلیل کرد:

شباهت ها و تفاوت های اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق و آمریکا