داروخانه های یونان دست به اعتصاب می زنند

داروخانه ها,یونان

آتن - داروخانه های سراسر یونان به نشانه مخالفت با سیاست دولت درقبال این صنف اعتصاب و دست از کار می کشند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از آتن ، داروخانه های سراسر یونان به نشانه مخالفت با نظام سرمایه داری وسیاست های دولت درقبال این صنف اعتصاب و دست ازکار می کشند.

اتحادیه سراسری داروخانه های یونان روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از سیاست های دولت درقبال صنف داروخانه ها وهمراهی دولت راستگرای محافظه کاردمکراسی نوین یونان با بانک جهانی، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یا وام دهندگان خارجی به یونان،اعلام کرده که از صبح روزدوشنبه برای مدت 48 ساعت دست به اعتصاب زده وکلیه دراروخانه های کشورتعطیل خواهند بود.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا به دولت یونان فشار می آورند تا ضمن افزایش ساعات کاری داروخانه ها، آنان را مواظف کند که فقط با نسخه دارودراختیار مشتریان خود قراردهند.

وام دهندگان خارجی همچنین خواستاردریافت مبلغ یک یوروتوسط داروخانه به ازای هرنسخه ازمشتریان شده وبه عنوان مالیات اضطراری دراختیاردولت قرا رداده شود.

اتحادیه داروخانه داران ضمن مخالفت با افزایش ساعا ت کاری داروخانه ها اعلام کردند که داروهای معمولی همچون مسکن ها برای سردرد، قرص های سرمارخوردگی و قرص هایی ازاین قبیل نیازی به نسخه نبایدداشته باشند، زیر نمی توان کسی را که به سردرد ساده مبتلاست برای دریافت نسخه به دکتر فرستاد.

این اتحادیه گفته است : مراجعه به دکترمبلغ 50 الی 100 یورو بابت وزیت هزینه دارد، مبلغ 5 یورو برای دوبت به عنوان مالیات دریافت خواهد شد،مبلغ یک یورو داروخانه از وی برای تحویل به دولت برای هرنسخه اضافی دریافت خواهئد کرد، یعنی بدین ترتیب براساس خواسته وام دهندگان خارجی به یونان، هرکسی مریض شود و دارای سردرد معمولی گردد بایستی مبلغی نزدیک به یکصد یورو برای خریدن یک اسپرین و یا قرص مشابه پرداخت نماید که این تحت هیچ شرایطی نمی تواند قابل قبول باشد.

اتحادیه سراسری داروخانه های اعلام نیز کرد: اعتصاب 48 ساعته روز دوشنبه و سه شنبه، فقط یک اخطار به دولت می باشد وچنانچه دست ازاطاعات کورکورانه ازوام دهندگان خارجی برندارد، به اعتصابات واعتراضات خود شدت خواهند بخشید.

اتحادیه پزشکان، اتحادیه داروخانه های آتن، و دیگرشهرهای بزرگ یونان ضمن اعلام حمایت ازتصمیم اتحادیه سراسری داروخانه ها مبنی براعتصاب 48 ساعته، ازدولت خواسته اند بجای عمل به خواسته ها ی نامعقول وام دهندگان خارجی، کمی هم به فکراقشارکم درآمد جامعه باشد.

اروپام**2170**1547
کد N170755