گزارش خبری تصویری/

همسر بشار اسد به عیادت بیماران رفت