حاشیه نگاری خبرنگار مهر از دیدار اشتون و ظریف ؛

درخواست خبرنگار بی بی سی از ظریف/ اشتون محو آئینه کاری های ساختمان وزارت خارجه