مدت زمان درمان تیموشنکو در آلمان مشخص نیست

کد N169423