با تصویب مجلس؛

درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بردرآمد شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بردرآمد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب و در مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین بر اساس تبصره ای از این ماده مقرر کردند اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده  59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مدعیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

همچنین در تبصره 2 این ماده مصوب شد شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی این کار آن نگذشته باشد.

با تصویب نمایندگان همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده شهرداری ها موظف شدند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد گزارش کنند.

نمایندگان در تبصره 4 این مانده مصوب کردند شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی باشند.

بر اساس تبصره 5 این ماده نیز مقرر شد آئین نامه اجرایی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بررسی بند دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول مواد 59 یا 77 یا ماده 80 مکرر باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.