بان کی مون : برابری جنسیتی نقش اساسی در توسعه جوامع دارد

زن

سازمان ملل، ایرنا- دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی زن تاکید کرد که برابری جنسیتی در جوامع نه تنها یکی از مبانی مساوات است بلکه نقش اساسی در پیشرفت و توسعه دارد.

به گزارش ایرنا بان کی مون در این بیانیه تاکید کرد که برابری برای زنان به معنای پیشرفت کل جامعه است و توانمندسازی زنان به ارتقای جامعه کمک بزرگی می کند.

دبیرکل سازمان ملل با استناد به آمارهای جهانی تصریح کرد: در جوامعی که برابری جنسیتی بیشتر وجود دارد، رشد اقتصادی و صلح پایدار نمایان تر است.

وی با تاکید بر اهمیت برابری جنسیتی به عنوان یک ˈحقیقت سادهˈ اجرای آن را برای تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل مهم دانست.

ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نیز با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی زن تاکید کرد که همه دولت ها در جهان باید در راه برداشتن تبعیض جنسیتی تلاش کرده و آن را جزئی از حقوق اساسی بشر بدانند.

اروپام 2251 **1908
#زن
کد N168667