همزمان با بحران اوکراین، افغانستان درباره حمله شوروی به این کشور موزه برپا کرد

کد N167603