امير عبدالهيان در گفتگو با مهر:

ادعاي وجود كشتي حامل سلاح از ايران به سوي غزه صحت ندارد

سیاست خارجی

معاون عربي و آفريقاي وزارت امو خارجه گفت:ادعاي وجود كشتي حامل سلاح از ايران به سوي غزه صحت ندارد.

حسين اميرعبداللهيان ، معاون غربي و آفريقاي وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی پيرامون ادعاي توقيف كشتي ايراني از سوي رژيم صهيونيستي گفت: ادعاي وجود كشتي حامل سلاح  از ايران بسوي غزه صحت ندارد .

وي افزود:اساسا عبور يا حركت كشتي حامل سلاح از  ايران به سوي غزه هيچ گونه واقعيت و وجود خارجي نداشته و صرفا مبتني بر دروغ پردازي هاي تكراري و بي پايه و اساس رسانه هاي صهيونيستي است.