رهبر حزب کرد سوریه :

شاهد تلاش های جدی برای حل تنش سوریه نیستیم

اسپانیا,کرد

مادرید- ایرنا- صالح مسلم رهبر حزب ˈوحدت و دموکراسیˈ مهمترین حزب در میان مردم کرد شمال سوریه ، روز چهارشنبه در پارلمان ایالت ˈباسکˈ اسپانیا گفت که شاهد تلاش های جدی برای حل تنش هایی که این کشور خاورمیانه را در بر گرفته ، نیست .

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، صالح درحالی در پارلمان ایالت باسک حضور یافت که حزب ملی گرای باسک از وی دعوت به عمل آورده بود تا درمورد وضعیت سوریه و وضعیتی که ملت کرد این کشور در آن به سر می برند صحبت کند.

رهبر حزب وحدت و دموکراسی در این راستا تصریح کرد که کنفرانس ژنو ، برای حل جنگ داخلی سوریه مفید نبود زیرا در این کنفرانس همه طرفین از جمله کردها حضور نداشتند.

وی در سخنان خود از سیستم خودمختاری که در منطقه کرد سوریه درحال توسعه است دفاع کرد و گفت که این مورد می تواند الگویی برای حل تنش ها در این کشور و همچنین در سایر مناطق خاورمیانه باشد.

مسلم اشاره کرد آنها تلاش کردند یک ˈمسیر متفاوتˈ را پیدا کنند زیرا نه به رژیم ˈبشار اسدˈ اعتماد دارند و نه به مخالفان رژیم سوریه .وی در این رابطه ادامه داد که این سیستم ، ˈجدایی طلبˈ نیست بلکه قصد دارد از مردم منطقه ˈبدون در نظر داشتن نژاد و عقاید دینیˈ آنها ، دفاع کند .

رهبر حزب کرد تشریح کرد که یک سیستم دولت سکولار سازماندهی شده که نیروهای امنیتی و یک سیستم قضایی خودی افزون بر نمایندگان گروههای مختلف مردمی با حضور زنان ، دارد .

مسلم ادامه داد :هر مورد ملی به طور مشترک دفاع می شود .این برای نخستین بار است که یک سنی از معابد دیگر ادیان دفاع می کند و ما به یک نحوی در حال تغییر تاریخ هستیم .

رهبر کرد اطمینان داد :این تغییر فکر ، پذیرش دیگر نژاد ها و دفاع از دموکراسی فراگیر است که می تواند باعث شود که در راه حل تنش سوریه پیشرفت کنیم .

در این راستا ، وی از اروپا خواست که از روندی که در حال توسعه آن هستند حمایت کند تا که دموکراسی در مرز های اروپایی پایان نیابد . وی در این زمینه گفت :درست است که ما در حال دفاع از حقوقمان در منطقه خود هستیم اما این یک جبهه ای برای دفاع از اروپا و دموکراسی اروپایی است .

افزون بر آن ، مسلم ابراز اطمینان کرد که مدلی را که از آن دفاع می کنند ، ˈ گام نخستی ˈ برای رسیدن به یک ˈکنفدرالیسم دموکراتیکˈ برای خاورمیانه است ، چیزی که می تواند یک ˈرویای خوبیˈ باشد .

اروپام **1234**1547
کد N164929