با شرکت اساتید و کارشناسان در دانشگاه یلدریم بیازیت آنکارا (بخش اول)

روابط ایران و ترکیه در 10 سال اخیر بررسی شد

کد N164358